» Landskapet » Ordliste

Ordliste

 ordliste_illustrasjon

Folding: Bergartar som opphavleg var flate vert bølgete og bøygd.

Jordskjelv: Jorda ristar og bakken slår sprekker.

Vulkan: Ein stad der det går hol på jordskorpa og det flyt ut glødande masse eller blæs ut gass frå jordas indre.

Istid: Ein periode i jordas historie då store deler av jordas landområder var dekt av tjukk is.

Isbre: Ismasse danna av snø som ikkje smeltar om sommaren.

U-dal: Ein dal som har ein U-form. Dalen er gravd ut av isen i istida. Den er flat i botnen og har slake dalsider.

V-dal: Ein dal som har ein V-form. Dalen er gravd ut av ei elv.

Morene: Haugar med grus og sand som ligg att etter ein isbre.

Flyttblokk: Steinblokker som er transportert langt vekk frå der die opphavleg høyrde heime. Mest brukt om store steinar som vart transportert av isbreene og vart liggjande att då isen smelta.

Skuringsstriper: Striper i fjell og stein som er laga av isen.

Klima: Veret på ein stad i ein lenger periode.

Lauvskog: Tre med flate og tynne blad. Tre som bjørk,

Barskog: Tre med barnåler. Dei vanlegaste i Noreg er furu og gran.

Nedbør: Regn og yr, hagl og snø.

Tregrense: Grensa øverst mot høgfjellet. Over denne grensa kan ikkje tre vekse naturleg.

Kystline/kysten: Den delen av landjorda som grensar mot havet.

Tidevatn: Veksling mellom flo og fjære.

Flo: Høgvatn

Fjære: Lågvatn

Kulturlandskap: Landskap der menneske har sett sine spor.

Tsunami: Store havbølgjer framkalla ved undersjøiske jordskjelv eller skred, eller vulkanutbrot og skred frå land.