» Landskapet » Ordliste

Ordliste

ordliste_illustrasjon 

Folding: Bergarter som opprinnelig var flate blir bølgete og bøyd.

Jordskjelv: Jorda rister og bakken slår sprekker.

Vulkan: Et sted der det går hull på jordskorpa og det flyter ut glødende masse eller blåser ut gass fra jordas indre.

Istid: En periode i jordas historie da store deler av jordas landområder var dekket av tykk is.

Isbre: Ismasse dannet av snø som ikke smelter om sommeren.

U-dal: En dal som har en U-form. Dalen er gravd ut av isen i istiden. Den er flat i bunnen og har slake dalsider.

V-dal: En dal som har en V-form. Dalen er gravd ut av en elv.

Morene: Hauger med grus og sand som ligger igjen etter en isbre.

Flyttblokk: Steinblokker som er transportert langt vekk fra der de opprinnelig hørte hjemme. Brukes mest om store steiner som ble transportert av isbreene og ble liggende igjen da isen smeltet.

Skuringsstriper: Striper i fjell og stein som er laget av isen.

Klima: Været på et sted i en lengre periode.

Løvskog: Trær med flate og tynne blad. Trær som bjørk, ask og osp.

Barskog: Trær med barnåler. De vanligste i Norge er furu og gran.

Nedbør: Regn og yr, hagl og snø.

Tregrense: Grensa øverst mot høyfjellet. Over denne grensa kan ikke trær vokse naturlig.

Kystlinje/kysten: Den delen av landjorda som grenser mot havet.

Tidevann: Veksling mellom flo og fjære.

Flo: Høyvann

Fjære: Lavvann

Kulturlandskap: Landskap der menneskene har satt sine spor.

Tsunami: Store havbølger fremkalt ved undersjøiske jordskjelv eller skred, eller vulkanutbrudd og skred fra land.