Lærerveiledning

Meningen med zmekk

Filmene

Oppgavene

Quizene

Lenker til mer informasjon

Meningen med zmekk

Zmekk samfunnsfag 8-10 er en læringsressurs i samfunnsfag for innføringsklasser på ungdomstrinnet. Læremiddelet tar utgangspunkt i norske læreplaner for elever i ungdomsskolen, men både språk og innhold er forenklet og tilpasset målgruppen.

Ressursen er delt opp i fire hovedtema, Politikk og demokrati, Lov og rett, Norge og verden og Familie og samliv. Innholdet stemmer overens med læreplanen i samfunnsfag for ungdomsskolen. Samtidig skal zmekk bidra til at elever i innføringsklasser blir kjent med norsk kultur og samfunn. Derfor er det lagt særlig vekt på de delene av læreplanene som omhandler demokratisk tankegang, velferdsstat, menneskerettigheter og norsk kultur.

Hvert hovedtema består av 3-5 korte animasjonsfilmer som tar for seg et eller flere undertema. Under hver video finnes det oppgaver knyttet til videoen og en kort ordliste. I tillegg har hvert av de fire hovedtemaene en avsluttende quiz med spørsmål hentet fra alle videoene som inngår i temaet.

Alt innhold finnes på både norsk, somali og arabisk. Skriftlig materiale finnes også på bokmål og nynorsk. Det er meningen at elevene skal lære språk og fag parallelt ved hjelp av zmekk. Ved å skifte mellom språk i menyen oppe til høyre kan elevene for eksempel først se videoer på sin eget morsmål, og så etterhvert forsøke å se de samme videoene på norsk. De kan også skifte mellom språkene når de arbeider med ordlister, oppgaver og quizer.

Filmene

Hovedinnholdet i zmekk er de 15 animasjonsfilmene, fordelt på fire hovedtema. I filmene møter elevene zmekk-universet, som er befolket av et karakteristisk figurgalleri som guider elevene gjennom faget. Figurene er utviklet med udefinerbare etnisiteter for at ulike elevgrupper skal kunne identifisere seg med dem. For å treffe elevene bedre og levendegjøre fagstoffet bruker filmene innslag av humor.

En av de viktigste funksjonene i zmekk er muligheten til å skifte mellom ulike språk uansett hvor på nettstedet man befinner seg. Dette gjelder også filmene. Fortellerstemmen finnes på både norsk, somali og arabisk. Filmene er tekstet på det språket de spilles av i. De norske filmene er tekstet på både bokmål og nynorsk. Tekstingen slås enkelt av og på i youtube. Tanken er at elevene skal kunne begynne med å se filmene på eget morsmål. Når de etterhvert behersker norsk bedre kan de bytte språk og forsøke å forstå innholdet også på norsk.

Oppgavene

Under hver film finnes det to refleksjonsoppgaver og en kort ordliste. Oppgavene kan brukes på flere måter. De er utformet på en måte som ment å vekke refleksjon fremfor å undersøke hvilke faktakunnskaper elevene sitter på. Derfor har de heller ikke fasitsvar.

Her er noen eksempler på måter du som lærer kan bruke oppgavene:

– Diskusjon i klassen før filmen. En diskusjon om temaet før elevene har gått gjennom fagstoffet, kan gjøre elevene nysgjerrige på temaet og samtidig avdekke hvilke forkunnskaper klassen har. La elevene diskutere oppgavene, enten i plenum eller i mindre grupper, før du viser filmen. Kanskje de har helt ulike forventninger om hva filmen vil handle om. De kan gjerne notere ned stikkord før de ser filmen.

– Diskusjon i klassen etter filmen. Her kan oppgavene være nyttige for å undersøke om elevene har forstått viktige begreper i filmen. Diskuter oppgavene, med særlig fokus på forståelse av viktige begreper som for eksempel demokrati, ytringsfrihet, kultur, kjærlighet, kjønnsroller og menneskerettigheter. Kanskje elevene har ulike oppfatninger av det de nettopp har sett, basert på tidligere erfaringer? Er de uenige i noe av innholdet i filmen?

– Intervju med foreldre. En del av oppgavene har en form som passer som utgangspunkt for et kort intervju med foreldre. Blant annet handler flere av oppgavene om hvordan det er i elevens hjemland. Gi elevene i oppgave å spille inn et intervju på mobiltelefon med foreldrene, hvor utgangspunktet er forskjellen mellom foreldrenes hjemland og Norge. De kan bruke oppgavene som de er eller utarbeide nye spørsmål basert på oppgavene og innholdet i videoene. Foreldrene kan gjerne se videoen om temaet før intervjuet. Nettsidene fungerer på alle plattformer, og kan vises hjemme på for eksempel nettbrett eller mobiltelefon.

Intervjuene bør ikke være lenger enn 1-3 minutter lange. Be elevene om å sende videofilene til læreren via for eksempel mail. Videoene kan vises i klassen og skape nye diskusjoner. Hvis elevene ikke har tilgang på telefoner som kan brukes til opptak kan klassen istedenfor skrive ned foreldrenes svar og lese dem opp for hverandre.

– Kort skriveoppgave. Oppgavene kan gis som korte skriveoppgaver til elevene, for å øve både på språk og fag. De korte tilhørende ordlistene kan brukes her ved usikkerhet rundt viktige begreper.

Quizene

Quizene tas etter at hvert av de fire hovedtemaene er gjennomgått. Quizene fungerer som kontrollspørsmål for å sjekke om elevene har fått med seg innholdet i filmene. Her testes elevene i om de forstår viktige begreper og om de har fått med seg nøkkelkunnskap fra de ulike temaene. Etter gjennomført quiz får elevene en kort vurdering og en mulighet for å se fasit.

Som lærer gir quizene deg raskt en oversikt over hvor mye klassen har forstått. Hvis elevene har svært få riktige svar kan det lønne seg å se en eller flere filmer på nytt og diskutere innholdet mer inngående.

Lenker til mer informasjon

Her finnes det lenker til bakgrunnsstoff som du som lærer kan supplere med i undervisningen. Innholdet er ikke produsert av Senter for nye medier og dette stoffet blir ikke oversatt til andre språk eller oppdatert av Senter for nye medier.

Klikk deg inn på det enkelte emnet for å finne bakgrunnsmateriale.

Politikk og demokrati:

Demokrati

NRK Super har laget en musikkvideo om demokrati som kan være utgangspunkt for videre diskusjoner. https://www.youtube.com/watch?v=1F3WYjAPZAU

Hvem sitter i regjering?

På regjeringen.no kan man finne informasjon om dagens regjering, hvordan den arbeider. La elevene finne frem til informasjon om hvem som er statsminister og hvilke partier som sitter i regjering.

https://www.regjeringen.no/

Hvordan fungerer Stortinget?

Stortinget.no har informasjon om hva Stortinget arbeider med nå og hvem som har plass der. Stortinget har også egne sider for voksenopplæring for innvandrere, med lett tilgjengelig informasjon om Stortingets funksjon og hvordan man kan påvirke politikken.

www.stortinget.no

https://stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/voksenopplaring-for-innvandrere/

Kongefamilien

Kongehuset har egne barnesider med enkelt språk, som kan være nyttige for elever som snakker lite norsk. Her kan man lese om medlemmene av kongefamilien og det norske monarkiet.

http://www.kongehusetsbarnesider.no/

Politiske partier

Alle norske politiske partier har egne nettsider, men det enkleste for å få en oversikt er kanskje å bruke wikipedia. Her er det oppdatert informasjon om hvilke partier som sitter på stortinget og i fylkes- og kommunestyrer, og lenker til informasjonssider om de ulike partiene.

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_norske_politiske_partier

Familie og samliv:

Likestilling

Statistisk sentralbyrå har informasjonssider om likestilling i Norge. Her er finnes det grafiske fremstillinger av oppdaterte tall på lønnsforskjeller og forskjeller i yrkeslivet hos menn og kvinner.

https://www.ssb.no/befolkning/nokkeltall/likestilling

Homofili

På regjeringens nettsider kan man lese om hvilke rettigheter homofile, lesbiske, bifile og transpersoner har i norge.

https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/likestilling-og-inkludering/seksuell-orientering-og-kjonnsidentitet/id2005942/

Vold

Politiet har produsert en nettside om vold i nære relasjoner. Nettsidene finnes på flere språk, blant annet somali og arabisk. Du finner sidene her: Hvorlite.no

Lov og rett:

Grunnloven

Justis- og beredskapsdepartementet produserte en animasjonsfilm i forbindelse med grunnlovens 200-årsjubileum som viser hvordan grunnloven er relevant for oss i dag. Den finnes her: https://www.youtube.com/watch?v=N-rAL3F6E4E

Norske lover

nyinorge.no er en nettside som driftes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Her finnes det blant annet informasjon om lover og lovbrudd, tilpasset mennesker som nylig har kommet til Norge. http://www.nyinorge.no/no/Ny-i-Norge-velg-sprak/Ny-i-Norge/Verdt-a-vite/Lover-og-lovbrudd/

Norge og verden:

Innvandring til Norge

Statistisk sentralbyrå har informasjonssider med nøkkeltall om innvandring til Norge. Her finnes det enkle grafiske fremstillinger av hvor innvandrerne kommer fra og hvorfor de kommer.

https://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/nokkeltall/innvandring-og-innvandrere

Samer

På ung.no som drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) finnes det en rekke artikler og ressurser utviklet for barn og unge. De har blant annet sider hvor man kan lære mer om samer.

https://www.ung.no/minoriteter/samer/245_Hva_vet_du_om_samene.html

Nettstedet nordnorge.no har også gode og lettfattelige informasjonssider om samene. http://nordnorge.com/no/sapmi/?News=57

Integrering

Regjeringen.no har egne temasider om integrering og regjeringens mål knyttet til dette.

https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring/integrering/id2343461/

FN

FN-sambandets nettsider tar for seg FNs arbeid innen en rekke felt. Her kan man lese mer om for eksempel menneskerettighetene, tusenårsmålene, flyktninger og miljøarbeid.

http://www.fn.no/Tema

Regjeringen.no gir en god innføring i Norges europapolitikk, og tar for seg blant annet forholdet til EU og EØS-avtalen.

https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/id1151/