Menneskerettane

Oppgåver

  1. Veit du om døme på brot på menneskerettane?
  2. Kva synest du SN burde gjere når eit land bryt menneskerettane?

Ordliste

Menneskerettar - Grunnleggjande rettar som alle menneske har
SN - Sameinte Nasjonar, ein organisasjon som arbeider med å skape fred
Diskriminering - Å behandle nokon menneske eller grupper dårleg