» Mnożenie i dzielenie » Wskazówki dla nauczyciela

Wskazówki dla nauczyciela

Lærerveiledning

Wskazówki dla nauczyciela, dotyczące pracy z tekstem głównym

Tekst ten w praktyczny sposób wprowadza użycie mnożenia i dzielenia. Aby uczniowie byli w stanie użyć mnożenia i dzielenia w praktycznych sytuacjach, muszą dokładnie zrozumieć, na czym oba te działania polegają. Niniejszy rozdział nie tłumaczy istoty obu tych działań, ale pokazuje ich praktyczne zastosowanie.

Pierwsze z zadań jednakże, to trening tabliczki mnożenia, która jest podstawą całej pracy. Im lepiej uczeń ją opanuje, tym łatwiej będzie mu wykonywać mnożenie i dzielenie. Uczniowie, którzy nie opanowali jeszcze tabliczki mnożenia, muszą ćwiczyć dodatkowo.

W czasie pracy z tekstem ważne jest, by zatrzymywać się i sprawdzać, czy uczeń pojął tok rozumowania uczniów z tekstu. Ważnym aspektem jest różnica między długością, a powierzchnią, a także związane z nimi jednostki. Mierzenie można wykonać linijką lub taśmą mierniczą, a powierzchnia musi dać się przykładowo zmierzyć. Nie mierzymy powierzchni bezpośrednio, lecz wyliczamy za pomocą mnożenia wymiarów. W tekście wprowadzono dwa różne sposoby zapisu obliczenia. Punktem wyjścia obu zapisów są dwa różne sposoby spojrzenia na mnożenie, ale w tym kontekście nie ma potrzeby bardziej szczegółowej analizy. Można wybrać jeden ze sposobów zapisu. Najważniejsze, by uczniowie zdawali sobie sprawę z różnicy między metrem bieżącym, a metrem kwadratowym. Ważne też, by podkreślić fakt, iż mnożenie i dzielenie są działaniami przeciwnymi. Można zawsze sprawdzić mnożenie za pomocą dzielenia, i na odwrót. Świadomość tego ułatwi uczniom pracę i da im większą pewność siebie.

 

Cel:

Plan wynikowy  wg. Reformy systemu oświaty (LK06)

Liczby i algebra

Uczeń powinien umieć:

  • omawiać  i używać metod obliczeń pamięciowych, szacunkowych i pisemnych oraz używać narzędzi cyfrowych w obliczeniach
  • Znajdować informacje w tekstach i przeprowadzać obliczenia oraz uzasadniać metody rozwiązywania zadań

Geometria

  • analizować właściwości dwu- i trójwymiarowych figur i brył, opisywać przedmioty codziennego użytku za pomocą wyrażeń geometrycznych

Miary

  • wybrać właściwy sposób pomiaru i wykonać pomiar w zakresie związanym z życiem codziennym oraz ocenić rezultat pod kątem precyzji i nieścisłości.
  • podać wartości szacunkowe i zmierzyć długość, powierzchnię, masę, objętość, kąt i czas, a także użyć pojęcia momentu w czasie i interwału w prostych obliczeniach.