» Wskazówki dla nauczyciela

Wskazówki dla nauczyciela

Lærerveiledning

 

Tekst przedstawia sytuację, w której uczniowie dokonują zakupu i dysponują określoną kwotą pieniędzy.

Po wstępie będzie mowa o zaokrąglaniu i o podawaniu wartości przybliżonych. W związku z tym można omówić zasady zaokrąglania liczb oraz w jakich sytuacjach warto używać wartości przybliżonych.

Warto nawiązać tu do dziesiątkowego systemu pozycyjnego z rozdziału „Liczby i miary” przy użyciu arkusza pozycyjnego.

Powinny też się tu pojawić metody obliczeń pamięciowych.

Program nauczania zakłada, że uczeń powinien „poznawać, używać i omawiać sposoby: wykonywania obliczeń pamięciowych, pisemnych, podawania wartości przybliżonych i posługiwania się urządzeniami cyfrowymi w obliczeniach”.

W tekście dodawanie i odejmowanie przedstawione są w kontekście sprawdzania, czy uczniowie mają wystarczającą sumę pieniędzy. Same obliczenia nie są w tekście ujęte. Uczniowie powinni je wykonać samodzielnie, aby sprawdzić czy pojęli tok rozumowania. Warto wykorzystać różne sytuacje, w których uczeń będzie musiał sam wybrać, jakie działanie matematyczne wykonać. Sposobem na to jest śledzenie użytych w tekście słów opisujących sposoby liczenia. Na przykład „Ile to będzie razem” sugeruje dodawanie. „Ile jeszcze” albo „Ile brakuje” z kolei wymaga zastosowania odejmowania.

Urządzenia cyfrowe będą to kalkulatory kieszonkowe, kalkulatory w telefonach komórkowych, bądź arkusze kalkulacyjne w komputerze. W tekście użyto przykładu kalkulatora kieszonkowego jako pomocy w sprawdzaniu obliczeń na papierze. Jest to przydatne, ale uczniowie muszą mieć świadomość, że nie można polegać wyłącznie na kalkulatorze. Łatwo jest wcisnąć błędny klawisz, zatem aby używać kalkulatora prawidłowo, trzeba mieć pewność, jak się to robi.

 

Cel:

Plan wynikowy  wg. Reformy systemu oświaty (LK06)

Główny dział tematyczny liczby i algebra ma na celu rozwijanie rozumienia liczb oraz wzorów i systemów liczbowych. Za pomocą liczb można opisać ilość i wielkość. Do liczb zaliczamy zarówno liczby całkowite, ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne i procenty. Algebra szkolna upraszcza obliczenia zakładając, że litery i inne symbole reprezentują liczby. To umożliwia opisywanie i analizowanie wzorów i związków liczbowych. Algebra jest również używana w innych głównych działach, jak geometria i funkcje.

Uczeń powinien umieć:

  • opisać liczby i ułamki dziesiętne w dziesiątkowym systemie pozycyjnym, wykonywać obliczenia z użyciem liczb całkowitych dodatnich i ujemnych, ułamków dziesiętnych, ułamków zwykłych, procentów oraz zaznaczać liczby na osi liczbowej
  • omówić i używać metod obliczeń pamięciowych, szacunkowych i pisemnych oraz używać urządzeń cyfrowych w obliczeniach
  • opisać system odniesienia i notację używaną we wzorach w arkuszach kalkulacyjnych
  • znaleźć informacje w tekstach i  przeprowadzać obliczenia oraz uzasadniać metody rozwiązywania zadań

Miary

Mierzenie oznacza porównywanie i przypisywanie wartości liczbowej jakiemuś przedmiotowi czy ilości czegoś. Proces ten wymaga użycia jednostek miary i odpowiednich technik mierzenia, przyrządow pomiarowych i wzorów. Ocena wyniku  i niepewności pomiaru to ważne części całego procesu mierzenia.

Uczeń powinien umieć:

  • podać wartości szacunkowe i zmierzyć długość, powierzchnię, masę, objętość, kąt i czas, a także użyć pojęcia danej chwili i interwału w prostych obliczeniach.