» Statistikk og tid » Viktige ord

Viktige ord

ordliste_illustrasjon

Data – faktiske opplysningar

Systematisere – ordne etter eit system, ein måte som gjer det lett å få oversyn

Presentere – vise fram

Tabell – ei samling av tal i rader og kolonner, med tekst framfor eller over som forklarar tala. Ordet kjem av det same som ”tavle”.

Rad – felt som følgjer etter kvarandre vassrett i ein tabell eller eit rekneark

Kolonne – felt som følgjer etter kvarandre loddrett i ein tabell eller eit rekneark

Søylediagram eller stolpediagram– presentasjon av data der tala er vist som teikna søyler/stolpar.

Akse – i denne samanhengen ei vassrett og ei loddrett line i søylediagrammet der ein angir kva søylene viser og tal for høgda på søylene