» Geometri » Lærerveiledning

Lærerveiledning

Teksten er skrevet som en samtale mellom lærer og noen elever. Samtalen handler om egenskaper ved geometriske figurer: firkanter, spesielt kvadrat, rektangel og parallellogram, trekanter, spesielt rettvinklet, likesidet og likebeint, og om sirkler. I tillegg er det tatt med litt om symmetri, speiling, rotering og forskyving, og det å bruke speiling og forskyving til å lage mønster.

Dette er et visuelt emne, som krever illustrasjoner. I tillegg til de illustrasjonene som det er vist til i teksten, er det nyttig at lærer og elever i fellesskap tegner former og figurer, gjerne både på papir, tavle og datamaskin. Elevene kan lete etter ulike former i omgivelsene. Man kan også bruke papir og saks og klippe former, eller lage former i andre materialer. Spikerbrett er et nyttig hjelpemiddel innefor flere emner i matematikk. Det kan kjøpes eller lages av en treplate på 25 – 30 cm, med 25 spiker slått ned med 5 cm mellomrom. Figurene lages ved hjelp av gummistrikk.

Det er også mulig å utføre aktiviteten som er nevnt i avsnittet om sirkelen, «å leke passer».

Oppgavene
Elevene skal gjenkjenne figurene og sette navn på dem. Begrepene som brukes, er de samme som er nevnt i hovedteksten.

Vinkler i figurene og parallelle linjer er viktige egenskaper når figurene skal bestemmes. Derfor fokuseres det på disse.

Veiledning: Det fins mange figurer i oppgave 1, så det gjelder å bruke tid for å få med seg alle.

Det bør være mulig å merke de ulike figurene med farge, eller skille dem ut (?) av figuren og plassere dem ved siden av. Eleven får tilbakemelding når alle er funnet.

I oppgave 2 øver elevene seg i å regne ut omkretsen til figurene ved å legge sammen lengdene av sidene av hver figur. Husk at det er viktig å få med ikke bare tallet, men også benevningen (cm) i svaret. Elevene kan selv velge hvordan de regner, om de bruker papir eller regner i hodet, men svaret skrives ved figuren.

Målsetting:

Aktuelle kompetansemål fra LK06:

Matematikk:

Geometri:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • analysere eigenskapar ved to- (og tre)dimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor teknologi og daglegliv ved hjelp av geometriske omgrep
  • beskrive og gjennomføre spegling, rotasjon og parallellforskyving

Kunst og håndverk:

Visuell kommunikasjon:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse

Design:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer

Fra grunnleggende ferdigheter:

Å kunne regne i kunst og håndverk innebærer blant annet å arbeide med (…) geometriske grunnformer. (…)

Sammenhengen mellom estetikk og geometri er også et vesentlig aspekt i arbeidet med dekor og arkitektur. (…)