» Tall og mål » Lærerveiledning

Lærerveiledning

Også denne teksten er skrevet som en samtale mellom lærer og elever. Innholdet dreier seg om ulike aspekter ved vårt tallsystem. Et godt grunnleggende kjennskap til oppbyggingen av tallsystemet er nødvendig for å forstå hvordan vi bygger opp ulike algoritmer innenfor de fire regningsartene. Desimaltallene har en sentral plass i 5. klasse. I denne teksten settes de inn i en sammenheng som elevene kjenner hovedtrekkene i fra før, nemlig plassverdisystemet. Det refereres også til plassverdisystemet som et hjelpemiddel til å forstå oppbygging av systemer for mål av lengde og vekt.

Tallsystemet utvides også til å gjelde negative tall. I tillegg arbeides det med enkle brøker, grunnleggende forståelse og enkel addisjon og subtraksjon.

Før arbeidet med emnet og med teksten starter bør læreren gjennom samtaler med eleven eller gjennom arbeid med tall finne ut av den enkelte elevs kunnskaper om emnet, og så legge vekt på å bygge videre på de kunnskapene eleven har.

I arbeidet kan det være lurt å bruke et ”posisjonsark” (se vedlegg), hvor elevene kan skrive og tolke tall. Et annet nyttig hjelpemiddel er en tallinje, hvor det er plass til desimaltallene (først og fremst tideler) og de negative tallene.

Til arbeidet med brøk er det lurt å bruke konkretisering av en eller annen type. I teksten refereres til oppdelte plastsirkler, og til pizza og sjokolade. Det finnes mye materiell, det som er viktig på dette nivået er å være så konkret som mulig.

Mål for emnet:

Fra Læreplanen, LK06:

Tal og algebra

Hovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system og mønster. Med tal kan ein kvantifisere mengder og storleikar. Tal omfattar både heile tal, brøk, desimaltal og prosent. Algebra i skolen generaliserer talrekning ved at bokstavar eller andre symbol representerer tal. Det gjev høve til å beskrive og analysere mønster og samanhengar. Algebra blir òg nytta i samband med hovudområda geometri og funksjonar.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent, og plassere dei på tallinja
  • stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, og argumentere for løysingsmetodar
  • utforske og beskrive strukturar og forandringar i enkle geometriske mønster og talmønster

Måling

Måling vil seie å samanlikne og oftast knyte ein talstorleik til eit objekt eller ei mengd. Denne prosessen krev at ein bruker måleiningar og høvelege teknikkar, målereiskapar og formlar. Vurdering av resultatet og drøfting av måleusikkerheit er viktige delar av måleprosessen.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar