» Statistikk og tid » Lærerveiledning

Lærerveiledning

Veiledning for læreren

Hovedtekst

I teksten er arbeidet relatert til bruk av Excel regneark på datamaskinen. Det er godt mulig å arbeide med det samme også uten bruk av regneark. Utgangspunktet i teksten er en tegnet tabell hvor det fylles inn data. Regnearket gjør det lett å sortere, men det er nyttig for elevene å gjøre det selv også. Da må tabellen tegnes på ny. Det samme bør gjøres med søylediagram. Elevene bør få tegne søylediagram selv, enten en bruker Excel eller ikke.

Når det gjelder arbeid med tidsregning foregår det på mange nivå. Her er vekten lagt på å regne om dager til uker og dager, og å finne en dato ut fra et gitt antall dager. Det finnes mange måter å tenke på når en regner i kalenderen. Lærer og elev bør i fellesskap finne ut hva som er lettest. En kan telle dager til neste månedsskifte, antall dager i neste måned, og antall dager til aktuell dato. En skal ikke telle både inneværende dato og aktuell dato, men kun en av dem. Det er en fordel å ha en kalender tilgjengelig i dette arbeidet.

 

Mål for emnet:

Fra Læreplanen, LK06:

Statistikk og sannsyn

Statistikk omfattar å planleggje, samle inn, organisere, analysere og presentere data. I analysen av data høyrer det med å beskrive generelle trekk ved datamaterialet. Å vurdere og sjå kritisk på konklusjonar og framstilling av data er ein sentral del av denne prosessen.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment
  • representere data i tabellar og diagram som er framstilte med og utan digitale verktøy, lese og tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er

Oppgave 1

Målsettingen for denne oppgaven er å lære elevene å lage en tabell.

Det er mye som kan legges inn i en tabell, og dere står selvfølgelig fritt til å velge innhold. De forslagene til datainnsamling er gitt handler om tid. Det som er kjennetegnet på en tabell er at den har kolonner og rader som sammen setter dataene i system. Tekstene over kolonnene og foran radene er vesentlige, for det er disse som forteller oss hvilke opplysninger vi arbeider med. Tabellene i hovedteksten kan godt fungere som en mal. Elevene bør først lære å sette opp en tabell på ark, tegne rader og kolonner og sette inn tekst og data. Arbeidet på datamaskinen bør komme etterpå.

 

Oppgave 2

Målsettingen for denne oppgaven er å sortere dataene i en tabell i stigende rekkefølge.

Elevene bør først sortere dataene i en tabell som er laget på papir. De må få erfare hva en gjør for å få det til før de lar datamaskinen gjøre jobben for dem. Regnearket gjør dette så raskt at det kan være vanskelig å forstå hva som skjer hvis en ikke har gjort samme jobben selv først.

Framgangsmåten er forklart i elevoppgaven

 

Oppgave 3

Målsetting for denne oppgaven er å lage et stolpediagram av dataene i en tabell.

Eleven bør også her først tegne stolpediagrammet. Det er viktig for å kunne forstå hva datamaskinen gjør.

Det er aksene som er viktige referanser i søylediagrammet (stolpediagram er et annet ord brukt om samme type diagram). Den vannrette aksen angir søylenes høyde, og det er viktig at elevene lærer at det skal være lik avstand mellom tallene her. En trenger ikke nødvendigvis ta med alle tall, men angi enheter som passer med de data en har. Da blir det ekstra viktig å passe på like store intervaller (for eksempel 5, 10, 15, 20 osv, eller 10, 20, 30, 40 osv. ) Den tegnete avstanden mellom markeringene på linjen skal også være like stor hele veien.

Søylene kan stå tett eller med mellomrom. Her får en vurdere hva som gir tydeligst resultat. Det skal være plass til tekst under søylene.

I diagramveiviseren vinnes det mange alternative diagrammer. Etter å ha laget søylediagrammet, kan en godt prøve ut ulike varianter og bli kjent med ulike typer diagrammer.

 

Oppgave 4

Målsetting for oppgaven er å øve på regning med uker og dager, og med kalender.

Oppgave 1 og 2 blir i praksis en øvelse i 7-tabellen, i multiplikasjon og i divisjon med rest. Elevene kan godt bruke hoderegning, men hvis det er vanskelig kan en ta utgangspunkt u en nedskrevet tabell og bruke hoderegning ut fra den. Det går også an å repetere/ øve på oppstilt divisjon med rest.

I oppgave 3 er det lurt å ha en kalender tilgjengelig. Det finnes mange måter å tenke på når en regner i kalenderen. Lærer og elev bør i fellesskap finne ut hva som er lettest. En kan telle dager til neste månedsskifte, antall dager i neste måned, og antall dager til aktuell dato. En skal ikke telle både inneværende dato og aktuell dato, men kun en av dem.