» Multiplikasjon og divisjon » Lærerveiledning

Lærerveiledning

Veiledning for arbeidet med hovedteksten

I denne teksten legges det opp til å tenke praktisk, og til å bruke multiplikasjon og divisjon. For at elevene skal klare å bruke multiplikasjon og divisjon i praktiske sammenhenger må de ha en grunnleggende forståelse av hva multiplikasjon og divisjon er. Denne modulen går ikke inn på å forklare det grunnleggende, men viser regningsartene i bruk.

Den første av oppgavene derimot er en trening i multiplikasjonstabellen, som jo er grunnlaget for alt dette arbeidet. Jo bedre eleven mestrer denne, jo lettere går det videre arbeidet med multiplikasjon og divisjon. Elever som ikke mestrer multiplikasjonstabellen må få anledning til å øve på denne.

I arbeidet med hovedteksten er det viktig å stoppe opp underveis for å sikre seg at eleven forstår tenkningen i resonnementene til elevene i teksten. Et vesentlig poeng er forskjellen på lengde og areal, og de enhetene som brukes i sammenheng med disse. En lengde kan måles med linjal eller målebånd, et areal er en flate som for eksempel kan males. Vi kan ikke måle areal direkte, men regner det ut ved hjelp av lengdemål og multiplikasjon. I teksten introduseres to ulike måter å skrive benevninger til utregning av areal. De har egentlig utgangspunkt i to ulike måter å tenke mulitiplikasjon på, men i denne sammenhengen er det ikke nødvendig å gå nærmere inn på det. Det går an å velge en av dem. Det som er vesentlig er at elevene er tydelige på forskjellen mellom m og m2.

Et annet viktig poeng i teksten er at multiplikasjon og divisjon er motsatte regningsarter. En kan alltid kontrollere divisjonsstykker ved hjelp av multiplikasjon, og omvendt. Bevisstheten omkring dette vil lette arbeidet for elevene og gi dem større innsikt.

Mål for emnet:

Fra Læreplanen, LK06:

Tal og algebra

  • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
  • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga

Geometri

  • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep

Måling

  • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
  • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er