» Addisjon og subtraksjon » Lærerveiledning

Lærerveiledning

Teksten handler om en situasjon hvor elever skal gjøre innkjøp og i den sammenhengen disponere en pengesum.

Etter innledningen er det snakk om å runde av og gjøre overslag. I den forbindelse kan en snakke om avrundingsregler og i hvilke sammenhenger det lønner seg å gjøre overslag.

Det kan være lurt å knytte dette til arbeidet med posisjonssystemet under emnet ”Tall og mål”, blant annet ved bruk av posisjonsark.

Hoderegningsstrategier kan det også være lurt å komme inn på her.

Læreplanen sier at elevene skal « utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar».

I teksten er addisjon og subtraksjon satt inn i en situasjon hvor elevene skal finne ut om de har nok penger. Selve utregningen er ikke tatt med. Den bør elevene utføre for å bli sikker på at de forstår hvordan det tenkes. Det kan være lurt å arbeide med ulike situasjoner hvor eleven skal velge regningsart. En metode for dette er å lete etter ordbruk som beskriver regnemåtene. Eksempler: «Hvor mye blir det til sammen» – angir addisjon. «Hvor mye mer» eller «hvor mye mangler» – angir subtraksjon.

Digitale verktøy kan i denne sammenhengen for eksempel være lommeregner, kalkulator på en mobiltelefon, eller regneark på datamaskin. I teksten er lommeregner nevnt som et hjelpemiddel til å kontrollere utregninger på papir. Det er en nyttig bruk, men en skal hele tiden gjøre det klart for elevene at de ikke kan stole kun på en lommeregner. Det er meget lett å taste feil, og en må være sikker i bruken for å klare å bruke den korrekt.

 

Mål for emnet:

Fra Læreplanen, LK06:

Tal og algebra

Hovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system og mønster. Med tal kan ein kvantifisere mengder og storleikar. Tal omfattar både heile tal, brøk, desimaltal og prosent. Algebra i skolen generaliserer talrekning ved at bokstavar eller andre symbol representerer tal. Det gjev høve til å beskrive og analysere mønster og samanhengar. Algebra blir òg nytta i samband med hovudområda geometri og funksjonar.

Tal og algebra

Hovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system og mønster. Med tal kan ein kvantifisere mengder og storleikar. Området tal omfattar både heile tal, brøk, desimaltal og prosent. Algebra i skolen generaliserer talrekning ved at bokstavar eller andre symbol representerer tal. Det gjev høve til å beskrive og analysere mønster og samanhengar. Algebra blir òg nytta i samband med hovudområda geometri og funksjonar.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina
  • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
  • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
  • beskrive referansesystemet og notasjonen som blir nytta for formlar i eit rekneark, og bruke rekneark til å utføre og presentere berekningar

Måling

Måling vil seie å samanlikne og oftast knyte ein talstorleik til eit objekt eller ei mengd. Denne prosessen krev at ein bruker måleiningar og høvelege teknikkar, målereiskapar og formlar. Vurdering av resultatet og drøfting av måleusikkerheit er viktige delar av måleprosessen.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar